top of page

Digwyddiad Llesiant yn y Sied NwyddauNid yw haf 2023 wedi bod yn ddim os nad yn wlyb. Am chwe wythnos o wyliau'r haf mae plant wedi ymgodymu o'r tŷ am deithiau cerdded sblashlyd ac ychydig o wyntyllu. Mae oedolion wedi cydio yn yr ychydig oriau hynny o heulwen i geisio ffitio i mewn cymaint â phosib cyn i'r nefoedd agor eto. Nid yw’n syndod felly ein bod ni i gyd angen ychydig o hunanofal erbyn diwedd mis Awst.


Yn ffodus, roedd y bobl hyfryd yn Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli wedi rhagweld hyn ac wedi trefnu digwyddiad llesiant ar gyfer dydd Gwener olaf y gwyliau. Roedd gwirfoddolwyr yn brysur y diwrnod cynt, yn gosod y gofod ac yn glanhau i sicrhau bod y diwrnod wedyn yn mynd yn esmwyth ac, oherwydd eu gwaith caled, fe wnaeth hynny.


Ar Ddydd Gwener Medi 1af agorodd y drysau am 10yb i adael y rhai oedd yn dymuno gosod stondinau i mewn ac am 11yb cyrhaeddodd y cyhoedd. Yn ystod y digwyddiad hwn a fynychwyd gan lawer, dysgodd pobl i wneud modrwyau allweddi a breichledau yn yr awr gyntaf, gan wneud ymarferion ysgafn ychydig yn ddiweddarach, yna dysgu manteision cyfnodolyn diolchgarwch ac, yn olaf, gwneud Pilates.
Roedd hyn i gyd yn digwydd ar un ochr i'r adeilad tra bod yna stondinau eraill i'w harchwilio a dysgu oddi wrth bawb trwy'r ystafell fawr. Yn eu plith fe allech chi ddod o hyd i wybodaeth am fwyta'n iach, codi afalau am ddim, cael gwybodaeth am frechiadau gan dîm y GIG a gwneud origami gyda'r Tîm Trawsnewid Tyisha. Yr oedd yr holl bethau hyn, a mwy, yn gwbl rydd i'r cyhoedd, yn gadael iddynt gerdded i ffwrdd gyda breichledau, cylchoedd allweddi, cyrff ymarfer a meddyliau clir. Taflodd Links, y Cyngor Tref, Ty Celf a CYCA eu hunain i mewn i'r sesiynau a gynhaliwyd ganddynt, gan annog ac arwain y cyfranogwyr ac rydym mor ffodus i fod wedi cael eu cefnogaeth.Am 3yp daeth y digwyddiad i ben, gyda gwobrau raffl a roddwyd yn garedig gan fusnesau ac unigolion lleol. Roedd yr enillwyr yn ddigon ffodus i dderbyn tocyn teulu i ganolfan Adar y Gwlyptir, taleb ar gyfer 12 cacen cwpan gan Becca's Stars & Sparkles, cwrw o Barc Cwrw a thaleb gan Ysgol Cerdd a Drama Llanelli yn ogystal â llu o gacennau eraill a gyfrannwyd. gwobrau. Codwyd bron i £200 gan y raffl a bydd hyn yn mynd tuag at adfer mwy o Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli gyda’r gobaith y bydd pob chwistrelliad o arian yn ei gwneud hi’n haws cynnal digwyddiadau cymunedol gwych, fel hyn.5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page